De Nederlandse Vereniging van Banken heeft de op deze website getoonde informatie met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. De Nederlandse Vereniging van Banken geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo's zijn eigendom van of in licentie bij de Nederlandse Vereniging van Banken en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/ of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Nederlandse Vereniging van Banken.

E-mail

Informatie verzonden door het Loket Slapende Tegoeden in of met e-mails is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is onder geen enkele voorwaarde toegestaan. In geen geval is de Nederlandse Vereniging van Banken aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie die in of met een e-mail bericht zijn verstuurd, noch kunnen daaraan op enige wijze rechten worden ontleend.