Klik op de hieronder vermelde categorieën om de daaronder gegroepeerde vragen en antwoorden in te zien.

 • Banken en slapende tegoeden

  • Kan ik als erfgenaam ook zelf navraag doen bij een bank?

   Uiteraard. Als u als erfgenaam goed zicht heeft op de girale tegoeden op naam die de overledene bij één of meerdere banken aanhield, dan kunt u zich direct bij de betreffende bank(en) melden. De navraagservice via deze website is uitsluitend bedoeld voor erfgenamen, of degenen die belast zijn met de afwikkeling van de erfenis ((gevolmachtigd) executeur, notaris), die weliswaar vermoeden dat er bij één of meerdere banken girale tegoeden op naam van de overledene aanwezig zijn, maar hier geen goed overzicht op hebben.

  • Wat doen banken met ‘vergeten’ bankrekeningen?

   Vergeten (of ‘slapende’) rekeningen zijn bankrekeningen waarmee gedurende lange tijd niets is gedaan en waarbij er geen contact meer is tussen bank en rekeninghouder. Dit kan doordat rekeninghouders overlijden, hun verhuizing niet aan de bank doorgeven of de rekening simpelweg vergeten. Omdat banken geen toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie, maakt dat het lastig om verdwenen rekeninghouders te traceren.
   Volgens de wet vervalt het recht om het saldo van een slapende rekening- waarvan de rekeninghouder onvindbaar is- te vorderen na 20 jaar van de bank. Banken doen echter géén beroep op deze verjaringstermijn. Als de claim kan worden aangetoond, keren ze tegoeden ook ná 20 jaar uit aan de rechthebbende(n).

  • Hoe lang duurt het voor ik antwoord krijg op mijn navraagverzoek?

   Het door banken nagaan of er (slapende) tegoeden op naam van de overledene aanwezig zijn, is een arbeidsintensief en vaak handmatig proces. Daarnaast wordt het nazoeken door een beperkt aantal gespecialiseerde bankmedewerkers uitgevoerd. Over het algemeen geldt dat hoe langer de bankrekening slapend is, des te complexer de zoektocht voor de bank wordt. Als u weet bij welke bank de erflater een bankrekening aanhield, hoeft u geen navraag via deze website in te dienen, maar kunt u direct de betreffende bank benaderen.

   Momenteel is de navraagtermijn waarna banken u uitsluitsel geven over de aanwezigheid van een eventueel slapend tegoed gesteld op 3 maanden. Aan het einde van die periode wordt u altijd door het loket geïnformeerd als er bij géén van de aangesloten banken een slapend tegoed is aangetroffen.
   Indien banken binnen deze termijn een slapend tegoed aantreffen waarop u mogelijk recht heeft, dan wordt u daarover direct (d.w.z. mogelijk binnen deze termijn van 3 maanden) door het loket geïnformeerd.

  • Naar welke banken wordt mijn navraag doorgestuurd?

   Wij sturen uw navraag door naar banken in Nederland die bankrekeningen aan consumenten aanbieden, of dit in het verleden hebben gedaan en zich hebben aangesloten bij het Loket Slapende Tegoeden. Een lijst van deze banken treft u hier aan.

  • Ik ben een 'spaarbankboekje' tegengekomen van een bank die niet meer bestaat.

   Vaak biedt een zoekactie op internet de gewenste duidelijkheid. Als vuistregel kunt u echter de volgende rechtsopvolgers hanteren:

   • Nuts- en Bondsspaarbanken (Randstad): ABN AMRO Bank (voorheen VSB/Fortis Bank)
   • Nuts- en Bondsspaarbanken (rest Nederland): SNS Bank
   • Raiffeisen- en Boerenleenbanken: Rabobank
   • Rijkspostspaarbank: ING Bank
 • Navraag indienen bij het loket

  • Voor wie is het Loket Slapende Tegoeden bedoeld?

   Het loket is uitsluitend bedoeld voor erfgenamen of executeurs die belast zijn met de afwikkeling van de erfenis, die het sterke vermoeden hebben dat er bij één of meerdere banken girale tegoeden op naam van de overledene aanwezig zijn, waar de erfgenaam mogelijk recht op heeft.
   Het gaat hierbij bijvoorbeeld om direct opvraagbare (girale) tegoeden op naam, zoals ‘slapende’ betaal-, spaar- en/of effectenrekeningen (ook termijndeposito's). Spaarbankboekjes aan toonder en Traveller Cheques vallen hier niet onder.

  • Wat kost een verzoek via het Loket Slapende Tegoeden?

   Het indienen van een navraagverzoek is gratis. Wel is belangrijk dat u uw navraag volgens de voorwaarden van de procedure indient.

  • Hoe lang terug kan ik navraag doen naar een slapend tegoed?

   In principe zijn er geen beperkingen ten aanzien van het aantal jaren dat verstreken is sinds het overlijden van een erflater om een navraag te kunnen doen naar slapende tegoeden op naam van deze overledene.

   Volgens het Burgerlijk Wetboek, art 3:306 BW, verloopt het recht van de rechthebbende om het bedrag te vorderen, in beginsel na 20 jaar. Banken doen echter géén beroep op deze verjaringstermijn. Als de claim kan worden aangetoond, keren zij tegoeden ook ná 20 jaar uit aan de rechthebbende(n), maar deze is strikt genomen niet afdwingbaar.

  • Kan de NVB niet voor mij nagaan of er ergens slapende tegoeden zijn waarop ik recht heb als erfgenaam?

   Nee, de Nederlandse Vereniging van Banken beschikt zelf niet over een centraal systeem waarin te zien is bij welke banken consumenten een bankrekening aanhouden.

   Via onze navraagservice voor erfgenamen van dit loket sturen wij uw navraag door naar de aangesloten banken in Nederland. Deze zoeken vervolgens voor u uit of er slapende tegoeden zijn op naam van de overledene. Zorg er voor om alle gevraagde bijlagen mee te sturen. Lees daarom eerst de voorwaarden van de procedure goed door.

  • Ik denk dat ik het bestaan van mijn eigen bankrekening(en) uit het oog ben verloren. Kan ik hiervoor ook een navraag via dit loket indienen?

   Nee, de navraagservice is uitsluitend bedoeld voor erfgenamen, of degenen die belast zijn met de afwikkeling van de erfenis ((gevolmachtigd) executeur, notaris), die het sterke vermoeden hebben dat er bij één of meerdere banken girale tegoeden op naam van de overledene aanwezig zijn, waar de erfgenaam mogelijk recht op heeft.

   Mogelijk bent u het bestaan van uw eigen bankrekening(en) uit het oog verloren. Dit kan omdat u het contact met uw bank heeft verloren, bijvoorbeeld omdat u jaren geleden vergeten bent om uw verhuizing aan de bank door te geven. Als u vermoedt dat er tegoeden op één of meerdere bankrekeningen op uw eigen naam geregistreerd staan, waarvan u het bestaan niet (meer) weet, dan kunt u dit op gemakkelijke wijze zelf nagaan. Banken en verzekeraars in Nederland zijn verplicht om fiscaal relevante informatie (spaarsaldi, waarde van effectendepots en kapitaalverzekering, rente, dividend, enz.) over hun klanten aan de Belastingdienst te verstrekken. U wordt via uw jaarlijkse vooringevulde belastingaangifte op de hoogte gebracht van alle tegoeden (inclusief de afzonderlijke bankrekeningnummers) die bij de banken op uw naam geregistreerd staan. Mocht u geen Belastingaangifte hoeven te doen, dan kunt u met uw DigiD een volledig overzicht van al uw tegoeden bij Nederlandse banken downloaden.

  • Ik heb een 'spaarbankboekje' aan toonder gevonden, wat nu?

   De navraagservice op deze website is voor navraag naar girale tegoeden op naam van de overledene. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om betaal-, spaar- en/of effectenrekeningen. Spaarbankboekjes aan toonder vallen hier niet onder.

   U kunt met het boekje naar de bank gaan zoals vermeld op het spaarbankboekje of als deze bank niet meer bestaat, naar diens rechtsopvolger. Vaak biedt een zoekactie op internet de gewenste duidelijkheid. Zie hierover tevens het beknopte overzicht van rechtsopvolgers bij het onderdeel 'Banken en slapende tegoeden' van de Veelgestelde vragen.

  • Kan ik ook navraag doen naar kluizen en safeloketten?

   Als u het vermoeden hebt dat er door overledene bij een bank een kluis of safeloket werd aangehouden, dan is het mogelijk om hier door het indienen van een navraag bij dit loket door de banken onderzoek naar te laten doen.
   Voor het indienen gelden in dat geval dezelfde voorwaarden als voor een navraag naar girale tegoeden op slapende rekeningen.

 • Aan te leveren documenten

  • Waarom moet ik zoveel officiële documenten meesturen?

   De Nederlandse Vereniging van Banken wil voorkomen dat mensen informatie ontvangen waar zij geen recht op hebben. Het is daarom nodig om documenten aan te leveren waaruit uw identiteit kan worden afgeleid of waaruit blijkt dat u de rechthebbende erfgenaam bent van de overledene dan wel het recht heeft om de nalatenschap af te handelen. Alleen met de benodigde documenten kunnen wij uw navraag in behandeling nemen.

  • Is bij een navraag via dit loket altijd een Verklaring van Erfrecht nodig? Welke uitzonderingen zijn er hierop?

   Tegenwoordig is er een speciale regeling van kracht waarbij de achterblijvende echtgenoot of geregistreerd partner zonder Verklaring van Erfrecht over de bankrekening van de overledene kan beschikken. Sinds de NVB Nabestaandenregeling (2011) van kracht is, hebben nabestaanden geen Verklaring van Erfrecht meer nodig als:

   • U tot het moment van overlijden van uw partner getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had
   • Niet gescheiden van tafel en bed bent
   • Uw partner geen testament heeft opgesteld, ook niet in het buitenland
   • U de erfenis niet verwerpt en de wettelijke verdeling niet ongedaan zult maken
   • U en uw partner de Nederlandse nationaliteit bezitten of beiden langer dan 5 jaar in Nederland wonen
   • U niet van plan bent om binnenkort in het buitenland te gaan wonen
   • U niet in staat van faillissement bent gesteld of onder curatele staat
   • Op u niet de schuldsanering natuurlijke personen WSNP van toepassing is
   • Op alle rekeningen van de overledene in totaal minder dan € 100.000 staat


   In alle andere gevallen is een Verklaring van Erfrecht wel nodig. Het kan in een enkel geval voorkomen, dat u volgens de vraagsystematiek van dit loket geen Verklaring van Erfrecht bij uw navraag behoeft mee te sturen, maar dat later, als blijkt dat er tegoeden op naam van de overledene gevonden zijn waar u als erfgenaam mogelijk recht op heeft, dit in de bankspecifieke navraagprocedure alsnog aan u zal worden gevraagd.

   Overige uitzonderingen op het aanlevereren van een Verklaring van Erfrecht/Executele (VvE)
   Indien een van onderstaande situaties op u van toepassing is, is een VvE voor het in gang zetten van het navraagproces niet nodig. U kunt dan de hieronder vermelde en vereiste documenten toevoegen, waarbij een geldig identiteitsbewijs van de indiener van de navraag altijd een vereist document is.

   Hierbij attenderen wij u er wel op dat indien een bank een eventueel tegoed aantreft, het vervolgproces geheel bij de betreffende bank ligt en de bank u om aanvullende documenten kan vragen.

   1. Erfgenamen/executeurs die beschikken over het laatst opgestelde testament:
   - het gewaarmerkte en getekende laatst opgestelde testament waarin u als erfgenaam/executeur* vermeld staat, én;
   - uittreksel uit het Centraal Testamenten Register (CTR) waaruit blijkt dat dit het laatst opgestelde testament is, én;
   - akte van overlijden.
   - *indien in het testament alleen ‘kind/kinderen als erfgenaam’ vermeld staan, zonder vermelding van de volledige namen van de kinderen, dient ook een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) met vermelding van de naam van uw ouder(s) toegevoegd te worden.

   2. Gehuwden/geregistreerd partners, waarbij er géén testament is opgesteld:
   - akte van overlijden, én;
   - uittreksel uit het Centraal Testamenten Register (CTR), waaruit blijkt dat er géén testament is opgesteld.

   3. Kinderen van de overledene:
   - akte van overlijden, én;
   - één van onderstaande documenten:

   • uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) op uw (eigen) naam met vermelding van de naam van uw ouder(s), óf;
   • huwelijksboekje waarin kinderen vermeld staan, óf;
   • print vanaf de website 'Mijn Overheid' waarop uw naam én de naam van uw ouders vermeld staat, óf;
   • testament waarin u met uw volledige voor- en achternaam als kind vermeld staat (geen CTR-uittreksel nodig). Let op: indien in het testament alleen ‘kind/kinderen als erfgenaam’ vermeld staan, zonder vermelding van de volledige voor- en achternamen van de kinderen, dient u ook één van de hierboven genoemde documenten toe te voegen.
     

   4. Overige uitzonderingen:
   - akte van overlijden, én;
   - bijvoorbeeld een getekend en officieel document/akte van de Rechtbank waaruit blijkt wie de erfgenaam is/erfgenamen zijn.

  • Wat is een Verklaring van Erfrecht?

   In een Verklaring van Erfrecht (Belgie: Attestatie van Erfrecht of Attestation de Dévolution de Succession) legt de notaris vast wie de erfgenamen van de overledene zijn. Om dit te kunnen vaststellen zal de notaris bij het Centraal Testamentenregister navragen of de overledene een testament heeft gemaakt. Is er een testament, dan staat daarin opgenomen aan wie een erfdeel toekomt. Is er géén testament, dan geldt een z.g. 'wettelijke verdeling' onder de naaste familieleden. Zowel de aan- als afwezigheid van een testament legt de notaris vast in de Verklaring van Erfrecht.

   Is eenmaal bekend wie de erfgenamen zijn, dan zullen deze de keuze moeten maken of zij hun erfdeel verwerpen of onder welke voorwaarden zij dit aanvaarden. De gemaakte keuzes (zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping van de nalatenschap) worden voor ieder van de erfgenamen in de Verklaring van Erfrecht opgenomen. Kijk hier voor de betekenis van aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap.
   Heeft u uw erfdeel verworpen dan kunt u als gevolg daarvan via dit loket géén navraag doen naar slapende tegoeden op naam van de overledene. U bent dan immers geen rechthebbend erfgenaam meer.

   Degene die in de Verklaring van Erfrecht wordt aangewezen als vertegenwoordiger van de erfgenamen (de z.g. executeur), mag de bankzaken van de overledene regelen. Als er meer personen zijn die gezamenlijk de bankzaken mogen regelen, dan kan het praktisch zijn om een volmacht te geven aan één van hen (of aan een derde, veelal de notaris) om dit namens hen te doen.

   Via z.g. 'internetnotarissen' kunt u op eenvoudige wijze over een Verklaring van Erfrecht beschikken. In complexe situaties kunt u zich echter beter laten adviseren door uw eigen notaris of die van de overledene.

  • Wat is een Verklaring van Executele?

   Anders dan in een Verklaring van Erfrecht legt de notaris in een Verklaring van Executele nog niet vast of de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard of verworpen omdat deze hun keuze nog niet kenbaar hebben gemaakt. De verklaring wordt veelal opgesteld in de fase voorafgaand aan het opstellen van de Verklaring van Erfrecht waarin de aanvaarding of verwerping wel staat vermeld. Met de Verklaring van Executele kunt u als erfgenaam echter al wel diverse praktische zaken met betrekking tot de afwikkeling van de nalatenschap in gang zetten.

   In de Verklaring van Execute staat tevens vermeld wie is aangewezen als executeur (vandaar de naam) en op basis daarvan als vertegenwoordiger van de erfgenamen de nalatenschap mag afwikkelen. Als er meer personen zijn die gezamenlijk de bankzaken mogen regelen, dan kan het praktisch zijn om een volmacht te geven aan één van hen (of aan een derde, veelal de notaris) om dit namens hen te doen. Ook de daartoe aan de executeur verstrekte volmachten worden in de Verklaring van Executele genoemd.

   Alhoewel een Verklaring van Executele nog geen uitsluitsel geeft of een erfgenaam de nalatenschap heeft aanvaard, is het toch mogelijk om een navraag naar eventuele slapende tegoeden op naam van de overledene via dit loket in te dienen. Worden er door een bank echter tegoeden aangetroffen op naam van de overledene waar u als erfgenaam mogelijk recht op heeft, dan zal aan u in de bankspecifieke navraagprocedure alsnog worden gevraagd om uw aanspraken hierop middels een Verklaring van Erfrecht aan te tonen. Zie hierover tevens het gestelde over de Verklaring van Erfrecht bij de Veelgestelde vragen.

  • Wat is een Akte van Overlijden?

   Een Akte van Overlijden is een officieel bewijs van overlijden. Binnen 5 dagen nadat iemand is overleden, moet hiervan aangifte worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene woonde (ingeschreven stond). De gemeente maakt dit document op na overhandiging van een overlijdensverklaring van een arts. Meestal verzorgt de uitvaartverzorger de aanvraag hiervan voor de nabestaanden.
   Een Akte van Overlijden is nodig voor het regelen van administratieve zaken bij verschillende instanties.

  • Waar kan ik opvragen of een overleden familielid een testament had?

   U kunt het Centraal Testamentenregister (CTR) raadplegen als er iemand in uw naaste familie is overleden. Het CTR bekijkt op uw verzoek of er een testament aanwezig is van de overledene en welke notaris dit onder zijn beheer heeft. Het register geeft geen antwoord op de vraag wie de erfgenamen zijn of hoe groot de erfenis is. Iedere notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen.

   Als particulier kunt u via een schriftelijke aanvraag ook nagaan of de overledene een testament heeft. Het aanvraagformulier te vinden op www.notaris.nl/centraal-testamentenregister, maar u kunt het formulier ook opvragen via telefoonnummer 0900 114 4114.

   U stuurt het formulier samen met een officiële kopie van de Akte van Overlijden op naar het CTR:

   Centraal Testamentenregister (CTR)
   Postbus 19398
   2500 CJ DEN HAAG

   De verklaring zelf is gratis. U betaalt alleen de verzendkosten. Het duurt gemiddeld een week voordat u de verklaring ontvangt.

  • Welke identiteitsbewijzen kan ik gebruiken?

   Dit zijn een niet-verlopen Nederlands/Europees paspoort of identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument.

   Let op: Executeurs die hun bemiddelingswerkzaamheden bedrijfsmatig aanbieden, identificeren zich niet met een identiteitsbewijs, maar worden gevraagd een Uittreksel van de Kamer van Koophandel van hun bedrijf aan te leveren.

  • Mogen banken mij wel vragen om een kopie-identiteitsbewijs?

   Ja, dat mag. Banken volgen hier de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inzake de identificatie en verificatie van persoonsgegevens.

   Banken, creditcardmaatschappijen, verzekeraars, notarissen, casino’s en andere aangewezen partijen zijn namelijk verplicht de identiteit van hun klanten vast te stellen. Dit staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Om te bewijzen dat ze aan deze plicht hebben voldaan, mogen deze organisaties een kopie (of een scan of foto) van uw identiteitsbewijs maken of aan u vragen.

   Banken, verzekeraars en andere in de Wwft aangewezen partijen moeten de kopie van uw identiteitsbewijs nog 5 jaar bewaren nadat u geen klant meer bent.

   Zie ook de link naar de website van de AP: Identiteitsbewijs | Autoriteit Persoonsgegevens.

  • In welk formaat moeten de documenten worden aangeleverd?

   Het loket accepteert bij voorkeur alleen documenten in het zogenaamde Portable Document Format (kortweg PDF). PDF is een universele bestandsindeling en in praktijk standaard voor de uitwisseling van elektronische documenten en formulieren die in hun oorspronkelijke vorm gereproduceerd moeten kunnen worden.
   Aanleveren van documenten in andere bestandsindelingen zoals JPG, JPEG of PNG is mogelijk (deze bestanden worden door het loket automatisch omgevormd naar PDF), maar kan een enkele keer tot een foutmelding leiden.

   Alle scanners van de gangbare merken kunnen documenten aanmaken in PDF-formaat. Zorgt u er voor dat u alle pagina's van een document samenvoegt tot één PDF, zodat u het "volledige" document - waar dat tijdens het invullen van het webformulier wordt gevraagd - als één bestand kunt uploaden.
   Voeg verschillende documenten bij voorkeur niet samen tot één PDF omdat u dit samengevoegde document voor andere onderdelen dan nogmaals in zijn geheel moet uploaden.

   Let er tenslotte op dat u een document niet scant in een te hoge resolutie, maar bij voorkeur in 300 dpi, zodat de bestandsgrootte de maximaal toegestane 15 MB niet overschrijdt.

  • Navraag indienen met een tablet of smartphone?

   Op oudere tablets en smartphones (zoals iPads® en iPhones®) ontbreken vaak de mogelijkheden om - zonder een speciaal daarvoor ontwikkelde App - bestanden te uploaden naar een website als die van het Loket Slapende Tegoeden.
   Bovendien worden de met een tablet of smartphone gemaakte foto's opgeslagen in een specifiek foto-formaat (veelal JPG), terwijl het Loket Slapende Tegoeden bij voorkeur alleen documenten in PDF-formaat accepteert. Zie ook het antwoord bij de Veelgestelde vragen over de de keuze voor dit PDF-formaat.

 • (Gevolmachtigd) Executeur of notaris

  • Ik ben executeur en tevens erfgenaam. Hoe vul ik de navraag nu in?

   Als u zowel erfgenaam bent als executeur, genoemd in een testament of gevolmachtigd door de andere erfgenamen in een onderhandse (notariële) akte, maak dan de keuze "erfgenaam" en vul uw eigen gegevens in als navrager.

  • In ben benoemd tot executeur, maar géén erfgenaam

   Bent u géén erfgenaam, maar door de overledene in testament benoemd of door de erfgenamen als executeur aangewezen, dan wel bij afwezigheid van erfgenamen uit hoofde van een uitspraak van de Rechtbank aangewezen als vereffenaar of anderszins handelingsbevoegd, vul de navraag dan niet in alsof u erfgenaam bent, maar maak dan de keuze "executeur" en vul  uw eigen gegevens in als navrager.
   Voeg in plaats van die van een erfgenaam, ter identificatie uw eigen identiteitsbewijs toe of als u de executeurswerkzaamheden bedrijfsmatig uitvoert een Uittreksel van de Kamer van Koophandel van uw bedrijf.

   Let op: Bent u naast executeur tevens erfgenaam, vul de navraag dan niet in als executeur maar als erfgenaam.

 • Overige vragen en eventuele klachten

  • Waar kan ik terecht met een andere vraag of een klacht over deze navraagservice?

   Als u een klacht of een andere vraag heeft over deze navraagservice van de Nederlandse Vereniging van Banken, dan kunt u een e-mail sturen aan slapende-tegoeden@nvb.nl.

  • In ben niet tevreden over de afhandeling van mijn navraag door één van de banken.

   Indien u meent dat u door één van banken ten onrechte bent geïnformeerd dat er bij die bank geen slapende tegoeden (meer) zijn op naam van een overledene van wie u rechthebbend erfgenaam bent, wendt u zich dan eerst tot een kantoor van die bank en laat u daar informeren hoe u een klacht kunt indienen. Dit moet veelal schriftelijk.

   Komt u er met de betreffende bank niet uit, dan kunt u terecht bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid) dat door financiële dienstverleners en de Consumentenbond speciaal voor dit doel is opgericht en bemiddelt in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners.

   Ga hier naar de website van het Kifid om een klacht in te dienen.